UCHWAŁA Nr 14/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 14/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.

 

w sprawie: wpisów polis ubezpieczeniowych lekarzy w Rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Okręgową Radę
Lekarską w Katowicach

 

W związku z wprowadzeniem obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez składanie aktualnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 14 w związku z art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i art. 18 i 101w zw. z art. 106 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej postanawia:

§1

W roku 2012 nie pobierać od lekarzy i lekarzy dentystów opłat za dokonywanie adnotacji w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej lekarzy w zakresie wyżej wymienionych przepisów.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

       Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-31
Ilość odsłon artykułu 7133