UCHWAŁA Nr 57/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 57/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 lutego 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie monitoringu parkingów i modernizację monitoringu wewnątrz budynku Domu Lekarza

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 25.682 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote) na wykonanie monitoringu parkingów ŚIL i modernizację monitoringu wewnątrz budynku Dom Lekarza.
2. Wykonanie przedmiotu prac powierzyć Bartłomiejowi Sygut prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą ELEKTRO Bartłomiej Sygut, po uzgodnieniu treści umowy.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

             Skarbnik                                                                     Prezes

 Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 2666