UCHWAŁA Nr 58/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 58/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 lutego 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na świadczenie usług archiwizacji dokumentów

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 27.675 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) na wykonanie prac archiwalnych polegających na uporządkowaniu dokumentacji izbowej.
2. Wykonanie przedmiotu prac, po uzgodnieniu treści umowy, powierzyć firmie Arteria Document Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Skarbnik                                                                     Prezes

 Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 2664