UCHWAŁA Nr 99/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 99/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, realizując postanowienia §2 ust. 2 uchwały nr 35/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny, art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 oraz art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.) w zw. z §1 pkt 1 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1
Powołać następujące osoby do Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny (projektowanego jako Muzeum Historii Medycyny i Farmacji), zwanego w dalszej części uchwały „Komitetem”:
1. jako Przewodniczącego Komitetu – dr. n. med. Jacka Kozakiewicza – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach (ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej),
2. jako członków Komitetu:
a) prof. UŚ dr. hab. Zygmunta Woźniczkę (ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej);
b) dr. n. farm. Piotra Brukiewicza - Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej (ze strony Śląskiej Izby Aptekarskiej);
c) prof. dr. hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego – Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach);
d) Marzenę Szubę – Wiceprezydenta Miasta Katowice (ze strony Urzędu Miasta Katowice);
e) Małgorzatę Mańkę-Szulik – Przewodniczącą Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (ze strony Górnośląskiego Związku Metropolitarnego);
f) dr. Henryka Mercika – Członka Zarządu Województwa Śląskiego (ze strony samorządu województwa śląskiego).

§2
Ze środków budżetowych Śląskiej Izby Lekarskiej przeznaczyć kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) na bieżącą działalność Komitetu, w tym związaną z podjęciem prac koncepcyjno-eksperckich dot. możliwości utworzenia Muzeum Medycyny (projektowanego jako Muzeum Historii Medycyny i Farmacji) w ramach Muzeum Śląskiego.

§3
1. Siedzibą Komitetu jest siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej, tj. Katowice, ul. Grażyńskiego 49a.
2. Śląska Izba Lekarska zapewnia niezbędną obsługę administracyjno-biurową Komitetu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Skarbnik                                                                                   Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                          Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-13
Ilość odsłon artykułu 2489