STANOWISKO w sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 maja 2016 r.

 

w sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach proponuje uzupełnienie rozporządzenia w następujący sposób:
1) w załączniku nr 2 tabeli nr 1 poz. 52 „Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie otolaryngologii” w kategorii personel dodać kolejny warunek:
oceniany warunek: 1.5. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii, otolaryngologii lub otorynolaryngologii posiadających dodatkowo specjalizację z audiologii lub foniatrii albo audiologii i foniatrii - co najmniej 25 % czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni;
liczba punktów: 3
Zmiana ta była postulowana przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w piśmie z dnia 8 stycznia 2016 r. skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i znalazła swe odzwierciedlenie w stanowisku nr 3/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 15 stycznia 2016 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach skoro dodatkowo punktowane są urządzenia służące do wykonywania badań w dziedzinie audiologii, to tym bardziej na wyższą ocenę zasługują świadczeniodawcy zatrudniający osoby posiadające dodatkowo specjalizację z audiologii lub foniatrii albo audiologii i foniatrii.
2) uwzględnienie w projektowanym rozporządzeniu lekarzy i lekarzy dentystów z I0 specjalizacji, tak aby umożliwić im udzielenie świadczeń w ramach umów zawieranych w ramach NFZ. Zdaniem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej brak lub ograniczenie możliwości udzielania świadczeń przez w/w grupę lekarzy w znaczący sposób pominie potencjał ich doświadczeń i wiedzy, ograniczając możliwość wykonywania im pracy. Ponadto przyczyni się to do wydłużenia kolejek pacjentów do specjalistów, a w mniejszych ośrodkach nawet uniemożliwi uzyskanie porady specjalistycznej.

 

                   Sekretarz                                                                                        Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-05-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-08
Ilość odsłon artykułu 4739