UCHWAŁA Nr 36/2016 ORL

  UCHWAŁA NR 36/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2016r.

 

w sprawie: powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska, działając na art. 5 pkt 13 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4, a także art. 25 pkt 17 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522) postanawia:

§1
Powołać Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, zwanym w dalszej części uchwały Ośrodkiem.

§2
1. Zasadnicze zadanie Ośrodka stanowić będzie gromadzenie, pozyskiwanie, opracowywanie wiedzy historycznej, dotyczącej bogatych dziejów medycyny na Śląsku oraz dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z przeszłością działań śląskich lekarzy i lekarzy dentystów, w tym zabezpieczenie zgromadzonych materiałów archiwalnych oraz działalność edukacyjna w tym zakresie.
2. Działalność Ośrodka w szczególności polegać będzie na:
- pozyskiwaniu, archiwizowaniu i upowszechnianiu materiałów o charakterze archiwalnym,
– digitalizacji zgromadzonych archiwaliów,
- organizowaniu wystaw na podstawie zgromadzonych zbiorów,
- organizowaniu wykładów, w tym dla środowiska lekarskiego, a także w miarę możliwości dla młodzieży szkolnej i studentów, zwłaszcza kierunków medycznych,
- organizowaniu spotkań autorskich z nestorami śląskiej medycyny,
- udziale w działalności naukowo-wydawniczej, związanej z zadaniami Ośrodka.
3. Szczegółowy zakres działania Ośrodka oraz jego zasady organizacyjno-finansowe określać będzie Regulamin Ośrodka Dokumentacji Historycznej.

§3
1. Ustanowić Radę Programową Ośrodka Dokumentacji Historycznej, zwaną dalej Radą.
2. Skład i zasady powoływania członków Rad oraz jej zadania i sposób funkcjonowania określać będzie Regulamin Ośrodka Dokumentacji Historycznej.

§4
Zobowiązać Prezydium ORL do opracowania i uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, określającego także strukturę organizacyjną Ośrodka.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                            Wiceprezes
       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                      Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2076