UCHWAŁA Nr 49/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 49/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 października 2016 r.

 

w sprawie: zagospodarowania terenu zieleni mieszczącego się u zbiegu ulic Michała Grażyńskiego i Gustawa Morcinka przy Domu Lekarza w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522), działając na wniosek Prezydium i po zapoznaniu się z projektem zagospodarowania i urządzenia zieleni na skwerze przy Domu Lekarza w Katowicach, postanawia:

§1

1. Zatwierdzić koncepcję przedstawioną przez Prezesa ORL i wyrazić zgodę na zagospodarowanie terenu zieleni mieszczącego się u zbiegu ulic Michała Grażyńskiego i Gustawa Morcinka przy Domu Lekarza w Katowicach.
2. Na cel wymieniony w ust. 1 przeznaczyć kwotę do wysokości 140.000 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy).
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Skarbnik                                                                              Prezes

       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                  Jerzy Rdes                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 1906