UCHWAŁA Nr 63/2016 ORL

   UCHWAŁA Nr 63/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień
w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522), postanawia, co następuje:

§1
W §4 Regulaminu nadawania Odznaczeń, Medali i Wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 61/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, dokonuje się następujących zmian:
1. ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona, z zastrzeżeniem ust. 7, wręcza Odznaczenia, Medale i Wyróżnienia na Zjeździe Lekarzy lub podczas innych uroczystości izbowych.”;
2. dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:
„7. Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona w uzasadnionych okolicznościach może wręczyć Odznaczenia, Medale i Wyróżnienia podczas innych uroczystości poza siedzibą Śląskiej Izby Lekarskiej.”

§2
Ustalić tekst jednolity uchwały Nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 61/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach oraz niniejszą uchwałą. Tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2016 r.
 

                             Sekretarz                                                                       Prezes
               Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

                        Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz

 

 Załącznik 
do uchwały ORL nr 63/206
z dnia 14.12.2016 r.


UCHWAŁA Nr 8/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie: ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej
Izbie Lekarskiej w Katowicach

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) postanawia co następuje:

§1
Uchylić:
1.uchwałę nr 4/2000 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 5 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Kapituły Odznaczenia, zmienioną uchwałą nr 4/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2004 r.
2.uchwałę nr 46/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia medalu za wybitne osiągnięcia pozamedyczne,
3.uchwałę nr 18/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Wawrzyn Lekarski” za wybitne osiągnięcia.

§2
Ustanowić:
1.odznaczenie "Zasłużony dla lekarzy Pro Medico", zwane dalej "Odznaczeniem",
2.wyróżnienie „Wawrzyn Lekarski”, zwane dalej „Wyróżnieniem”,
3.medal za wybitne osiągnięcia pozamedyczne, zwany dalej „Medalem”,
4. medal Śląskiej Izby Lekarskiej, zwany dalej „Medalem Izby”.

§3
Ustalić regulamin przyznawania Odznaczenia, Wyróżnienia i Medalu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4
Odznaczenia, wyróżnienia i medale przyznawane na podstawie niniejszej uchwały utrzymują dotychczasowy kształt i szatę graficzną.

§5
Realizację uchwały powierzyć Sekretarzowi Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach.

§6
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§7
Koszty działalności Kapituły oraz koszty związane z Odznaczeniem, Wyróżnieniem i Medalem oraz koszty ich nadawania ponosi Śląska Izba Lekarska.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9
Uchwała nie obejmuje Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” i zasad jego przyznawania ustanowionych w oparciu o uchwałę nr 41/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”.

 

                 Sekretarz                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                 Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 1946