UCHWAŁA Nr 215/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 215/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy o udostępnianie i wykorzystanie informacji


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Zawrzeć umowę z firmą Newton Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o udostępnianie i wykorzystanie informacji dot. monitoringu prasy ogólnokrajowej i regionalnej, internetowych serwisów informacyjnych.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku przy wydatkowaniu miesięcznej kwoty 1.300 zł netto + VAT.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

                Skarbnik                                                                                 Wiceprezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                            Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-19
Ilość odsłon artykułu 2126