UCHWAŁA Nr 254/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 254/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19.10.2016r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

    Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.), uchwały 150/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2016 roku i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Śląski z siedzibą w Zabrzu ul. Traugutta 2, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000019-002-0011 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, od 29.10.2016 r. do 25.02.2017 r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym zebrania naukowo-szkoleniowe: „Zastosowanie produktów pochodzenia naturalnego w stomatologii i medycynie”, „Innowacyjna koncepcja odcieni w stomatologii odtwórczej”, „Hipofosfatazja – obserwacje kliniczne, przegląd piśmiennictwa”, „Dylematy endodontyczne czyli jak leczyć skutecznie metodą klasyczną”, „Resilon i Epiphany kontra gutaperka i uszczelniacze epoksydowe – porównanie dwóch metod wypełniania kanałów korzeniowych”, „Ocena flory bakteryjnej i jej lekowrażliwość w zębopochodnych stanach jamy ustnej”, „Rola lekarza dentysty w diagnozowaniu zaniedbań zdrowotnych i przemocy wobec dzieci”, „Poliaramidy czyli dlaczego nie pokochaliśmy włókien szklanych”, na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Śląski z siedzibą w Zabrzu ul. Traugutta 2 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000019-002-0011.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000019-002-0012.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

                  Sekretarz                                                                       Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                           Jacek Kozakiewicz
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2157