UCHWAŁA Nr 255/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 255/2016
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 19.10.2016 r.


w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

   Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały 150/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2016 roku - po rozpatrzeniu wystąpienia Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. B. Chrobrego 92-78
o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie od 04.11.2016r. do 17.12.2016r., na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: „ Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce układu oddechowego”, „Wykorzystanie USG w interwencyjnym leczeniu bólu przewlekłego pod patronatem Sekcji Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu PTAiIT”, „Zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w anestezjologii i intensywnej terapii”, ‘ Ultrasonografia w anestezjologii regionalnej - Kurs pod patronatem PTAiIT”, „Ból przewlekły i jego leczenie cz II”, „ Zastosowanie ultrasonografii w intensywnej terapii”, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. B. Chrobrego 92-78
§ 2
Wpisuje się organizatora kształcenia - Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. B. Chrobrego 92-78 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-0000118-001-0001.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

                  Sekretarz                                                                       Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                           Jacek Kozakiewicz
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2354