UCHWAŁA Nr 120/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 120/2012
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art.25 pkt.4 i w związku z art.26 ust.3 ustawy z dnia 2.1f .2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach
z dnia 13.01.2010 r. (uchwala ORL nr 2/2010), postanawia:
s1
Przeznaczyć kwotę w wysokości 7000 zł netto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) -
ze środków budżetowych  na zakup sprzętu fotograficznego dla potrzeb Okręgowej
Rady Lekarskiej.
s2
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.
$3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL
s4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

    Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-30
Ilość odsłon artykułu 7043