UCHWAŁA Nr 122/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA NR 122/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia  21.03.2012 r.

 

w sprawie powołania zespołu wizytacyjnego.

 

Na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty oraz sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne w związku z uchwałą Nr 2/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. §1 pkt 8, Prezydium ORL postanawia:

§1

Powołać zespół wizytacyjny w składzie:

1. Aleksandra Sommerlik-Biernat
2. Rafał Kiełkowski

w celu przeprowadzenia wizytacji indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej
przez lekarza dentystę Grzegorza Kucharskiego w Gliwicach ul. Jasna 14a/64
wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, pod nr 55-98-2-2327448

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Praktyk Lekarskich.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

   Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-30
Ilość odsłon artykułu 6842