Aktualności, wnioski, regulaminy

INFORMACJA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH

 

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że w rejonie wyborczym, w którym nie dokonano wyboru delegata, przeprowadza się ponowne wybory na pisemny wniosek co najmniej 20 % ogólnej liczby członków tego rejonu.
Wniosek wraz z równoczesnym zgłoszeniem co najmniej jednego kandydata należy złożyć od 2.11.2017 r. – 30.11.2017 r. w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.Wyniki głosowania i wyborów delegatów z podziałem na rejony wyborcze

 

 

.............................................................................................................................................................

 

POPRZEDNIE INFORMACJE

 

KOMUNIKAT
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina kandydatom na delegata na okręgowy zjazd lekarzy
o możliwości zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej izby następujących informacji:
a. zdjęcie kandydata,
b. rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
c. tytuł i stopień naukowy,
d. posiadane specjalizacje,
e. miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
f. funkcje pełnione w samorządzie,
g. adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,
h. inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej,
i. zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.


 

Dnia 15 maja 2017 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Wykaz kandydatów z podziałem na rejony wyborcze oraz liczbą mandatów w danym rejonie wyborczym został opublikowany na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej www.izba-lekarska.org.pl/bip i udostępniony w siedzibie Izby – w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy dokonać wyboru.

Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w drodze korespondencyjnej, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Termin głosowania korespondencyjnego Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła na okres od 14 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

Zasady głosowania w drodze korespondencyjnej zostały przedstawione poniżej. Kartę do głosowania wraz z listą kandydatów, instrukcją głosowania, kopertami otrzymają Państwo listownie na adres korespondencyjny. Członek rejonu wyborczego, który nie głosował w trybie korespondencyjnym może oddać głos osobiście w dniu wyborów. O miejscu i terminie wyborów przy urnie każdy lekarz zostanie poinformowany listownie.
Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Okręgową Komisję Wyborczą.
Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej kopercie do urny wyborczej i potwierdza podpisem oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego. Na żądanie komisji skrutacyjnej lekarz obowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.
Wybory będę ważne, gdy zagłosuje co najmniej 20 % ogólnej liczby zgromadzenia wyborczego.
Lista kandydatów oraz szczegółowa instrukcja głosowania będzie dostępna przy urnie wyborczej.


INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM


1. Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku kandydata znaku „x” lub „v” lub „+”. Można również nie dokonać żadnego wyboru - wstrzymując się od głosu.
Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wyborczego. Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.
Przed wskazaniem kandydata można zapoznać się z informacjami o nim zamieszczonymi na stronie internetowej izby.
2. Kartę do głosowania (również w przypadku wstrzymania się od głosu - bez wskazania kandydata) należy umieścić w najmniejszej z nadesłanych kopert.
3. Kopertę zawierającą kartę do głosowania proszę włożyć do większej koperty - z nadrukowanymi danymi głosującego i adresem zwrotnym Okręgowej Komisji Wyborczej.
4. Po zaklejeniu tej większej koperty należy w zaznaczonym polu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz się podpisać. Głos bez pieczątki lub podpisu traktowany jest jako nieuczestniczenie w głosowaniu.
5. Kopertę należy wysłać pocztą (przesyłka jest już opłacona - prosimy nie naklejać znaczka) lub dostarczyć do siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.
6. Datą oddania głosu drogą korespondencyjną jest dzień wpływu listu do izby, potwierdzony datownikiem przez biuro izby. Głosy wpływające do izby po dniu 8 września 2017 r. będą niszczone.
7. Koperta w stanie nienaruszonym zostanie przekazana przez Okręgową Komisję Wyborczą komisji skrutacyjnej w dniu głosowania osobistego. Po otworzeniu koperty zewnętrznej i potwierdzeniu na liście członków rejonu wyborczego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej głosowania w trybie korespondencyjnym, koperta wewnętrzna zostanie przez niego wrzucona do urny.
 

 

Terminy głosowań w rejonach wyborczych

Kandydaci na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

Rejony wyborcze

wniosek o zmianę rejonu wyborczego

wniosek o utworzenie rejonu wyborczego

karta zgłoszenia kandydata na delegata

regulamin wyborów

informacja dot. przypisywania lekarzy do rejonów wyborczych

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2016-12-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-02-09
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2017-10-30
Ilość odsłon artykułu 4568