UCHWAŁA Nr 3/2017 OKW w sprawie: ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych

 

UCHWAŁA Nr 3/2017

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych


Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach, na podstawie uchwały nr 8 /2017 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie utworzenia rejonów wyborczych oraz § 13 ust. 4, 5, 6 i 13 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwala, co następuje:


§1
Ustala się imienne listy członków poszczególnych rejonów wyborczych. Listy stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2
1. Imienne listy członków rejonów wyborczych, o których mowa w §1, publikuje się w biuletynie informacji publicznej (BIP) Śląskiej Izby Lekarskiej. Ponadto informuje się członków rejonu wyborczego o wpisie na listę rejonu wyborczego oraz udostępnia się informację w tym zakresie w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


                 Sekretarz                                                                       Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej                                         Okręgowej Komisji Wyborczej

         Marek Gmerczyński                                                        Stanisław Borysławski

 

 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-02-28
Ilość odsłon artykułu 1293