2017

 

 

 Nr  uchwały

/2017

 

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

2

nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty

3

zawarcia umowy na modernizację sali audytoryjnej

4

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

5

 zmiany uchwały nr 21/2012 Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie 

6

zmiany uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

7

zmiany uchwały nr 57/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego

8

utworzenia rejonów wyborczych

9

wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

10

koncepcji dalszego funkcjonowania spółki Dom Lekarza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

11

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

12

zmiany składu specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

13

zmiany składu specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

14

zmiany składu specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

15

zmiany składu specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

16

odmowy wyłączenia członka specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

stanowisko

w sprawie przedłużającego się kryzysu w polskiej ochronie zdrowia

17

przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2016

18

przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

19

przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2017

20

zmiany uchwały nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej  

21

zawarcia umowy pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

22

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

23

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

24

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

25

ustalenia ostatecznej liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji

26

ustalenia ryczałtu za pracę w komisjach skrutacyjnych i nadzór

nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych

27

wynagradzania członków OKW za udział w posiedzeniach

28

zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

29

zobowiązania do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

30

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

31

zobowiązania Prezydium ORL w Katowicach do przygotowania informacji nt. wywiązywania się delegatów z obowiązków wynikających z ustawy o izbach lekarskich

32

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

33

ustalenia składu liczbowego Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej

34

powołania Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej

35

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

36

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

37

przyjęcia rekomendacji dla zdrowia

38

udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom”

39

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2016

40

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

41

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

42-5

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

46

pokrycia straty spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2016

47

udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością

48

zmiany uchwały nr 59/2016 ORL z dnia 14.12.2016 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2017 roku

49

przyjęcia informacji przygotowanej przez Prezydium ORL w Katowicach i zamieszczenia jej na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej

50

zmiany uchwały nr 26/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtu za pracę w komisjach skrutacyjnych i nadzór nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych

51

odmowy uchylenia uchwały nr 53/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza, utrzymanej w mocy uchwałą nr 8/14/VI-pouf. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2014 r.

52

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty

53

ograniczenia wykonywania określonych czynności medycznych na okres trwania niezdolności lekarza

54

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

55

zmiany uchwały ORL nr 37/2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie przyjęcia rekomendacji dla zdrowia

56

akceptacji propozycji MZ dotyczącej pokrycia kosztów czynności przejętych od administracji państwowej

57

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

58

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

59

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

60

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

61

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty

62

odmowy uzupełnienia uchwały nr 52/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 21 czerwca 2017 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty 

63

zwołania XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

64

zmiany uchwały nr 86/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zasiłku z tytułu narodzin dziecka

65

zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2017 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich 

66

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

stanowisko

w sprawie poparcia akcji protestacyjnej lekarzy rezydentów

67

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

68

zmiany uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach  

69

odmowy skreślenia lekarza, lekarza dentysty z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

70

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

71

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

72

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

73

terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku

74

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

75

odmowy skreślenia lekarza dentysty z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

76

odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu z uwagi na stan zdrowia

77

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz -0001-11-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 2528