UCHWAŁA Nr 2/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 2/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie: nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 4 i 5 w zw. z art. 5 pkt 19 i 23 oraz art. 9 pkt 3a i 3d ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 622 ze zm.), uchwala, co następuje:

§1

1. Ustanawia się następujące nagrody za uzyskanie tytułu specjalisty:
- nagrodę w wysokości 1.200,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie podstawowej,
- nagrodę w wysokości 1.000,00 zł dla lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty
w dziedzinie szczegółowej,
- nagrodę w wysokości 1100.00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego jako szkolenia modułowego.
2. Nagroda przyznawana jest członkom ŚIL:
- którzy uzyskali tytuł specjalisty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- którym za równoważny uznano tytuł specjalisty uzyskany za granicą.

§2

Nagrody, o których mowa w §1, przyznawane są lekarzom, lekarzom dentystom, którzy wypełniają obowiązki wynikające z przynależności do Śląskiej Izby Lekarskiej, w tym wypełniali je przez cały okres szkolenia specjalizacyjnego i w czasie zdawania egzaminu specjalizacyjnego.

§3

Tryb występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody oraz zasady jej wypłaty określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4

W przypadkach nieuregulowanych w uchwale, wniosek lekarza lub lekarza dentysty pozostawia się do decyzji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§5

Realizację uchwały powierza się Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.

 


§6

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.
2. Uchyla się uchwałę nr 85/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty.
 

 

                  Sekretarz                                                                              Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

 

Załącznik
do uchwały ORL nr 2/2017
z dnia 11.01.2017r.

Regulamin określający tryb występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody
oraz zasady jej wypłaty


§1
Wypłata nagrody dla lekarza i lekarza dentysty za uzyskanie tytułu specjalisty, zwana dalej „nagrodą”, następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

§2
1. We wniosku o nagrodę lekarz, lekarz dentysta zobowiązany jest podać: imię i nazwisko; datę urodzenia; numer prawa wykonywania zawodu; PESEL; nazwę ukończonej specjalizacji; datę zdania egzaminu specjalizacyjnego; datę uzyskania dyplomu specjalisty; numer konta bankowego, na które należy przekazać kwotę nagrody, adres zamieszkania i adres do korespondencji oraz aktualne miejsce pracy.
2. Do wniosku o wypłatę nagrody lekarz, lekarz dentysta załącza uwierzytelnioną przez pracownika działu Rejestru Lekarzy ŚIL kopię dyplomu specjalizacji.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik 1 do regulaminu. Formularz można pobrać na stronie internetowej ŚIL (www.izba-lekarska.org.pl).

§3
1. Wniosek o wypłatę nagrody należy składać w Sekretariacie ŚIL lub drogą pocztową, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty uzyskania dyplomu specjalisty (dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) lub uznania jego równoważności (dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska kraju).
2. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany, z zastrzeżeniem punktu 3.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium ORL może podjąć decyzję
o wypłacie nagrody mimo przekroczenia 6 miesięcznego terminu do złożenia wniosku.
Wnioskodawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem podać okoliczności, które usprawiedliwiają przekroczenie terminu.

§4
1. Kompletny wniosek lekarza, lekarza dentysty Biuro ŚIL przekazuje niezwłocznie w celu zaopiniowania do Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Katowicach.
2. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Katowicach sprawdza czy wniosek złożony przez lekarza, lekarza dentystę odpowiada wymogom formalnym określonym w niniejszej uchwale.
3. W razie stwierdzenia braków, Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Katowicach wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie do 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
4. Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komisja przekazuje do akceptacji Prezesowi ORL w Katowicach.
5. Posiedzenia Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Katowicach, na których
rozpatrywane są wnioski odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.


§5
1. Nagroda jest wpłacana na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zaakceptowania wniosku.
2. Za rejestr złożonych wniosków i wypłaconych nagród w sposób umożliwiający kontrolę poprawności i terminowości postępowania odpowiada kierownik Działu Rejestru Lekarzy ŚIL.
3. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie uchwały jest Dyrektor Biura ŚIL.

§6
Wnioski złożone przed uchwaleniem niniejszego regulaminu mogą być rozpatrzone bez wzywania wnioskodawców do uzupełnienia danych.

 


Załącznik
do regulaminu


WNIOSEK
do Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
o przyznanie nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty


1. imię nazwisko …………………………………………………………
2. data urodzenia…………………
3. numer prawa wykonywania zawodu ……………………………..
4. PESEL ……………………………
5. nazwę ukończonej specjalizacji ………………………………………………………………………………………
6. data zdania egzaminu specjalizacyjnego ……………………………..…………
7. data uzyskania dyplomu specjalizacji……………………………………………
8. nr konta bankowego………………………………………………………………
9. adres zamieszkania ………………………………………………………………………….
10. adres do korespondencji ………………………………………………………………………
11. aktualne miejsce pracy

………………………………………………………………………

 

 

Katowice, dnia ………………… ………………………………
podpis wnioskodawcy

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-01-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1747