UCHWAŁA Nr 3/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 3/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na modernizację sali audytoryjnej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz zgodnie uchwałą nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, uwzględniając opinię Zespołu Prezydium ORL ds. Modernizacji i Remontu Domu Lekarza, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 425.000,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na modernizację sali audytoryjnej w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Mirosławowi Matusiakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Power Box” Mirosław Matusiak z siedzibą w Zabrzu.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Skarbnik                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                              Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-01-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1636