UCHWAŁA Nr 9/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 9/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 lutego 2017 r.


w sprawie: wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 24 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, postanawia:

§1

Wprowadzić w Śląskiej Izbie Lekarskiej:
1. Politykę Bezpieczeństwa stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Administratorem danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska w Katowicach.
2. Obowiązki administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych prowadzonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej wykonuje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach lub osoba przez niego upoważniona. Upoważnienie osoby reprezentującej administratora danych osobowych w określonym zakresie obowiązków następuje w formie pisemnej.
3. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji pełni Pan Wojciech Krówczyński, zgłoszony do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Obowiązki administratora systemów informatycznych pełni Pan Andrzej Mikołajski.

§3

1. W związku z bezpośrednią podległością administratora bezpieczeństwa informacji administratorowi danych osobowych wprowadza się w regulaminie organizacyjnym Biura Śląskiej Izby Lekarskiej samodzielne stanowisko pracy pod nazwą: administrator bezpieczeństwa informacji.
2. Do obowiązków administrator bezpieczeństwa informacji należy nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, dokumentacją i szkoleniami w ww. zakresie.

§4

Zobowiązuje się osoby upoważnione przez Śląską Izbę Lekarską do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania niniejszej uchwały.

§5

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§7

Uchyla się uchwałę nr 59/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 19 września 2007 w sprawie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych zawartych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy oraz systemu ochrony tych danych.
 

 

                  Sekretarz                                                                           Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1764