UCHWAŁA Nr 30/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 30/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 lutego 2017 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „PROBLEMY OKULISTYCZNE W PRAKTYCE LEKARZA NIE OKULISTY”, który odbędzie się 27.04.2017r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Przypadki kazuistyczne orzecznictwa lekarskiego”, które odbędzie się 17.02.2017r.
- „Choroba, stan zdrowia, niesprawność organizmu - medyczne przesłanki art. 12 i art. 13 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – próba kompleksowego podejścia lekarskiego”, który odbędzie się 24.03.2017r.
- „Zakres kompetencji w orzecznictwie lekarskim”, który odbędzie się 2.06.2017r.
- „Przypadki sporne w ortopedii w aspekcie orzecznictwa lekarskiego”, który odbędzie się 29.09.2017r.
- „Przypadki sporne z zakresu medycyny pracy w orzecznictwie z zakresu ubezpieczenia społecznego”, który odbędzie się 24.11.2017r.
- ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1556