UCHWAŁA NR 7/2011 XXX OZL

UCHWAŁA NR 7/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 2 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wykazu funkcji w ŚIL, których pełnienie może być wynagradzane

 

Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej, realizując uprawnienie wynikające art. 24 ust 9 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r., uwzględniając wkład pracy i zadania przewidziane w ustawie oraz regulaminach Śląskiej Izby Lekarskiej, uchwala się co następuje:


§ 1
Ustala się wykaz funkcji w ŚIL, których pełnienie może być wynagradzane:
1.Prezes ORL
2.Wiceprezesi, Sekretarz, Zastępca Sekretarza, Skarbnik ORL
3.członkowie Prezydium ORL niewymienieni w pkt. 1 i 2
4.Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
5.Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
6.Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
7.pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
8.redaktor naczelny biuletynu „Pro Medico”
9.rzecznik praw lekarzy
10.mediator
11.redaktor strony internetowej
§ 2
Zasady przyznawania i wysokość wynagrodzenia osobom wskazanym w §1 ustali Okręgowa Rada Lekarska lub z jej upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                   Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                         XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                               Jarosław Markowski













 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 5658