UCHWAŁA Nr 192/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 192/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Lekarza

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 10.455 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych) na zamontowanie 2 sufitowych klimatyzatorów w sekretariacie oraz montaż zabezpieczeń pożarowych klimatyzacji w rozdzielni zgodnie z wymogami „ekspertyzy technicznej” w zakresie ochrony p.poż. dla obiektu Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Elżbiecie Kapskiej oraz Andrzejowi Kapskiemu, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „HEATING” spółka cywilna Elżbieta Kapska, Andrzej Kapski z siedzibą w Bielsku-Białej.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Skarbnik                                                                       Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej  Rady Lekarskiej


             Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz                                        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1157