UCHWAŁA Nr 198/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 198/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 99/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, realizując postanowienia §2 ust. 2 uchwały nr 35/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny oraz na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016, poz. 522) w zw. z §1 pkt 1 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, w związku z rezygnacją złożoną przez prof. Przemysława Jałowieckiego, postanawia:

§1
Zmienić § 1 uchwały nr 99/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny w ten sposób, że w punkcie 2 litera c otrzymuje brzmienie:
„c) skreślony”.

§2
Ustalić tekst jednolity uchwały nr 99/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                Skarbnik                                                                       Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej  Rady Lekarskiej


              Jerzy Rdes                                                            Jacek Kozakiewicz                        

 

 Załącznik
do uchwały Prezydium ORL nr 198/2017
z dnia 21.06.2017 r.


UCHWAŁA Nr 99/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, realizując postanowienia §2 ust. 2 uchwały nr 35/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny, art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 oraz art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.) w zw. z §1 pkt 1 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1
Powołać następujące osoby do Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny (projektowanego jako Muzeum Historii Medycyny i Farmacji), zwanego w dalszej części uchwały „Komitetem”:
1. jako Przewodniczącego Komitetu – dr. n. med. Jacka Kozakiewicza – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach (ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej),
2. jako członków Komitetu:
a) prof. UŚ dr. hab. Zygmunta Woźniczkę (ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej);
b) dr. n. farm. Piotra Brukiewicza - Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej (ze strony Śląskiej Izby Aptekarskiej);
c) skreślony;
d) Marcina Stacha – Doradcy Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji (ze strony Urzędu Miasta Rybnik);
e) Małgorzatę Mańkę-Szulik – Przewodniczącą Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (ze strony Górnośląskiego Związku Metropolitarnego);
f) dr. Henryka Mercika – Członka Zarządu Województwa Śląskiego (ze strony samorządu województwa śląskiego);
g) Grzegorza Wolnika – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego (ze strony samorządu województwa śląskiego);
h) Piotra Kuczerę – Prezydenta Miasta Rybnik (ze strony Miasta Rybnik).

§2
Ze środków budżetowych Śląskiej Izby Lekarskiej przeznaczyć kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) na bieżącą działalność Komitetu, w tym związaną z podjęciem prac koncepcyjno-eksperckich dot. możliwości utworzenia Muzeum Medycyny (projektowanego jako Muzeum Historii Medycyny i Farmacji) w ramach Muzeum Śląskiego.

§3
1. Siedzibą Komitetu jest siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej, tj. Katowice,
ul. Grażyńskiego 49a.
2. Śląska Izba Lekarska zapewnia niezbędną obsługę administracyjno-biurową Komitetu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                  Skarbnik                                                                       Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz
               

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1234