UCHWAŁA Nr 275/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 275/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 września 2017 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup 2 laptopów do obsługi sali audytoryjnej
oraz 1 komputera dla potrzeb Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Skarbnik                                                                         Wiceprezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                                    Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-09-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-30
Ilość odsłon artykułu 1260