UCHWAŁA Nr 64/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 64/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
 z dnia 11 października 2017 r.
 


w sprawie: zmiany uchwały nr 86/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17.12.2014r.
        w sprawie zasiłku z tytułu narodzin dziecka


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 4 i 5 w związku z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 522 ze zm.), postanawia:

§1

Zmienia się uchwałę nr 86/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie zasiłku z tytułu narodzin dziecka, w ten sposób, że:
1. W nazwie uchwały, po zwrocie „w sprawie zasiłku z tytułu narodzin” dodaje się zwrot „i przysposobienia”,
2. §1 otrzymuje brzmienie: „Ustanowić zasiłek z tytułu narodzin i przysposobienia pełnego dziecka w wysokości 1.000,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów – członków Śląskiej Izby Lekarskiej.”
3. §2 otrzymuje brzmienie: „Zasiłek, o którym mowa w §1, przyznawany jest z tytułu żywo narodzonego dziecka oraz przysposobienia pełnego dziecka, o którym mowa art. 121 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które miały miejsce po 1 stycznia 2015 r. Zasiłek z tytułu przysposobienia dotyczy dzieci, które w dniu prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu nie ukończyły 3-go roku życia. Zasiłek przyznawany jest przez Komisję Socjalno-Bytową Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach po spełnieniu przez uprawnionych lekarzy i lekarzy dentystów następujących warunków:”
4. §2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia się dziecka lub od dnia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu”.
5. §2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Do wniosku należy dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka, z którego wynika, że wnioskodawca jest rodzicem dziecka, a w przypadku przysposobienia ponadto kopię postanowienia Sądu o przysposobieniu ze stwierdzeniem prawomocności, po uprzednim ewentualnym zanonimizowaniu informacji ujawniających poprzednie dane osobowe dziecka, w tym jego rodziców biologicznych.”

§2

1. Uchwałę w zmienionym brzmieniu stosuje się do wszystkich przypadków przysposobienia pełnego dziecka po dniu 1 stycznia 2015 r.
2. W pozostałym zakresie uchwała nr 86/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zasiłku z tytułu narodzin dziecka pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

§4

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 86/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zasiłku z tytułu narodzin dziecka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

                   Sekretarz                                                                        Wiceprezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                 Rafał Kiełkowski
 

 

 

 załącznik nr 1
do uchwały ORL nr 64/2017
z dnia 11.10.2017r.

UCHWAŁA 86/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 86/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie zasiłku z tytułu narodzin i przysposobienia dziecka


§1
Ustanowić zasiłek z tytułu narodzin i przysposobienia pełnego dziecka w wysokości 1.000,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów – członków Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2
Zasiłek, o którym mowa w §1, przyznawany jest z tytułu żywo narodzonego oraz przysposobienia pełnego dziecka o którym mowa art. 121 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które miały miejsce po 1 stycznia 2015 r. Zasiłek z tytułu przysposobienia dotyczy dzieci, które w dniu prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu nie ukończyły 3-go roku życia. Zasiłek przyznawany jest przez Komisję Socjalno-Bytową Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach po spełnieniu przez uprawnionych lekarzy i lekarzy dentystów następujących warunków:
1. wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia się dziecka lub od dnia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu.
2. Do wniosku należy dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka, z którego wynika, że wnioskodawca jest rodzicem dziecka, a w przypadku przysposobienia ponadto kopię postanowienia Sądu o przysposobieniu ze stwierdzeniem prawomocności, po uprzednim ewentualnym zanonimizowaniu informacji ujawniających poprzednie dane osobowe dziecka, w tym jego rodziców biologicznych.
3. warunkiem otrzymania zasiłku jest opłacanie składek członkowskich na bieżąco i nie posiadania w tej kwestii zaległości na rzecz ŚIL.

§3
W przypadkach nieuregulowanych z uchwale, wniosek lekarza lub lekarza dentysty pozostawia się do decyzji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4
Realizację uchwały powierza się Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Katowicach.

§5
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.                Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-10-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-01
Ilość odsłon artykułu 1030