UCHWAŁA Nr 65/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 65/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 października 2017 r.

 

w sprawie: zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2017 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2017 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich w kwocie 490.511 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset jedenaście złotych 00/100).

§2

Upoważnić Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy, o której mowa w §1 uchwały.

§3

Zobowiązać Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z realizacją zadań, o których mowa w §1 uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 Skarbnik                                                                             Wiceprezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

               Jerzy Rdes                                                                       Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-10-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-01
Ilość odsłon artykułu 1067