UCHWAŁA Nr 284/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 284/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do dokonywania wydatków


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz § 1 pkt. 1 i 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1
1. Upoważnić Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do dokonywania wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem:
- biura Śląskiej Izby Lekarskiej,
- nieruchomości będących w dyspozycji Śląskiej Izby Lekarskiej (Dom Lekarza w Katowicach, Dom Lekarza w Sosnowcu, bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, umożliwia dokonywanie jednorazowych wydatków do kwoty 5.000 zł, z miesięcznym ograniczeniem wydatków do kwoty 10.000 zł.

§2
Zobowiązać Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do przedstawiania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach miesięcznych sprawozdań z realizacji upoważnienia, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

                  Skarbnik                                                                                 Wiceprezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

                 Jerzy Rdes                                                                           Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-09-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-03
Ilość odsłon artykułu 1294