UCHWAŁA Nr 293/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 293/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
11.10.2017 z dnia r.


w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 XII 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), w związku z art. 19b ust. 1, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 I 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT- Joanna Cybulska z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 8/2 oraz uchwały numer 354/VII/17 z dnia 20.04.2017 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i/ lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia - Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT- Joanna Cybulska z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 8/2 w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs: „Ultrasonografia narządu ruchu – poziom zaawansowany ” w terminie od 18.11.2017 r. do 19.11.2017 r., na obszarze Bydgoskiej Izby Lekarskiej.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1,5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000033-001-0054.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 1.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

   

               Sekretarz                                                                   Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                            Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-10-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-03
Ilość odsłon artykułu 1295