UCHWAŁA NR 3/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 3/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby
Lekarskiej w Katowicach


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy na podstawie §5 pkt. b regulaminu obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2012 r. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 31 marca 2012 r. uchwala co następuje:

§1
Przyjąć następujący porządek obrad:

I godz. 900

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wprowadzenie sztandaru, hymn
3. „Pro memoria” – wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Prezydium Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał
945 – 1000  przerwa kawowa
II godz. 1000

8. Powitanie Gości
9. Wystąpienie Prezesa ORL
10. Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych
11. Wystąpienia zaproszonych Gości
1145 – 1200  przerwa kawowa

III godz. 1200

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
13. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności w 2011 roku.
14. Sprawozdanie finansowe za rok 2011.
15. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
18. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
19. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
20. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego.
21. Dyskusja nad sprawozdaniami.
22. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego.
23. Uchwalenie budżetu na rok 2012.
24. Dyskusja.
25. Podjęcie uchwał XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
26. Zamknięcie obrad.


§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Sekretarz                                                                Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                     XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                 Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 7296