UCHWAŁA NR 2/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA Nr 2/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie: sposobu zwoływania Okręgowych Zjazdów Lekarzy w Katowicach.


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2009 r., nr 219, poz. 1708) XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach uchwala co następuje:

§1

1. Okręgowy Zjazd Lekarzy zwołuje Okręgowa Rada Lekarska.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu - z pouczeniem delegata o obowiązku uczestnictwa - należy przesłać każdemu uczestnikowi zjazdu i Naczelnej Radzie Lekarskiej, co najmniej na 7 dni przed terminem zjazdu.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczo-wyborczego zjazdu - z pouczeniem delegata o obowiązku uczestnictwa - należy przesłać każdemu uczestnikowi zjazdu i Naczelnej Radzie Lekarskiej, co najmniej na  14 dni przed terminem zjazdu.
4. Do zwołania   Okręgowego  Sprawozdawczo  - Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz  Okręgowego Zjazdu Lekarzy w którego porządku przewidywane jest przeprowadzenie  wyborów uzupełniających ma zastosowanie Uchwała KZL
5. Sprawozdania z działalności: rady, okręgowej komisji rewizyjnej, sądu i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz projekt preliminarza budżetowego przesyła się uczestnikom zjazdu i Naczelnej Radzie Lekarskiej w terminie określonym w ust. 1, a w przypadku sprawozdawczo-wyborczego zjazdu w terminie określonym w ust. 3.

§2

1. Okręgowy Zjazd Lekarzy powinien odbyć się najpóźniej do końca marca każdego roku .
2. Zjazd nadzwyczajny powinien być zwołany w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                           Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                            Jarosław Markowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 5538