UCHWAŁA Nr 321/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 321/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 października 2017 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych Polskiemu Towarzystwu Studentów
Stomatologii

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r., poz. 522 z późn. zm.) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przekazać na podstawie faktury środki finansowe na współorganizację konferencji
do wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – ze środków budżetowych – Polskiemu Towarzystwu Studentów Stomatologii w Zabrzu w związku z organizacją
II Ogólnopolskiej Konferencji Industriadent.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Skarbnik                                                                          Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-10-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-03
Ilość odsłon artykułu 989