UCHWAŁA NR 7/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 7/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2011.


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U.2009, Nr 152, poz. 1223) postanawia:

§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zatwierdzić bilans za rok 2011 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę      24.242 005,15 PLN.

§3
Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2011, dodatni wynik finansowy w wysokości 837 553,60  PLN przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.

§4
Dokonać podziału zysku za 2011r w wysokości 837 553,60 PLN w następujący sposób:
1. Równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 257 545,02 PLN przeznaczyć na zasilenie w/w funduszu.
2. Powiększyć fundusz specjalny pożyczek na kształcenie o kwotę w wysokości             261,30 PLN (koszty obsługi funduszu).
3. Pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 361 938,88 PLN (koszty obsługi funduszu).
4. Pomniejszyć o kwotę 50 855,41 PLN fundusz celowy prywatnych gabinetów.
5. Różnicę z podziału zysku w wysokości 992 541,57 PLN przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                           Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                             Jarosław Markowski


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 5483