2018

Nr  uchwały   /2018

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:
1 zobowiązania lekarza  do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
2 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza  do wykonywania zawodu
3 umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza  do wykonywania zawodu
4 przyjęcia sprawozdań ORL za rok 2017 oraz VII kadencji
5 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017
6 przyjęcia projektu budżetu ŚIL na rok 2018
7 przyjęcia projektu porządku obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
8 zmiany uchwały Nr 4/2014 ORL z dnia 8.01.2014r. W sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL
9 zmiany uchwały Nr 62/2016 ORL w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz ŚIL
10 umorzenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej prowadzonej przez lekarza  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
11 uchylenia uchwały nr 42/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty utrzymanej w mocy uchwałą nr 17/16/VII-pouf. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2016 r.
12 zawieszenia lekarzowi  prawa wykonywania zawodu
13 zawieszenia lekarzowi dentyście prawa wykonywania zawodu
14 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza  do wykonywania zawodu
15 umorzenia należności z tytułu niezapłaconych kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
16 zawieszenia lekarzowi  prawa wykonywania zawodu
17 wyboru komisji mandatowej i skrutacyjnej
18 ustalenia liczby Wiceprezesów i składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
19 powołania stałych komisji problemowych i zespołów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
20 wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych ORL
21 składu personalnego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
22 wyboru mediatora
23 wyboru Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
24 wyboru Redaktora Naczelnego pisma „Pro Medico”
25 wyboru Redaktora Strony Internetowej ŚIL
26 wyboru Rzecznika Praw Lekarzy
27 upoważnienia Prezydium ORL w Katowicach i Prezesa ORL w Katowicach do działania w imieniu ORL
28  zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach  
29 zobowiązania lek. do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
30 powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów i Asystenta Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
31 zawieszenia lek. prawa wykonywania zawodu lekarza
32 planowanej inwestycji w budynku „ Dom Lekarza” w Katowicach  
33 wskazania kandydatów na członków komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej
34 zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach
35 zmiany uchwały nr 73/2017 ORL z dnia 13.12.2017 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku
36 udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico”
37 udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom”
38 zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
39 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2017
40 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.
41 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.
42-45 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.
46  pokrycia straty spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2017
47 udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością
48 zgody na zbycie przez Śląską Izbę Lekarską udziałów w April Polska Medbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
49 odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
50 odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
51 zmiany uchwały nr 1/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu 
52 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu
53 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu
54 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu
55 umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu
56 zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach
57 wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej (księga rejestrowa numer) z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
58 zobowiązania lek. do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
59 zobowiązania lek. do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
60 zobowiązania lek. do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
61 wyboru wykonawcy na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz zawarcia umowy
62 powołania zespołu wizytacyjnego dla oceny wykonywania zawodu przez lekarza wykonującego zawód w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach 
63 świadczeń pieniężnych dla Sędziów OSL i Zastępców OROZ za prowadzenie spraw w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwrotu kosztów podróży w związku z wykonywaniem czynności na rzecz ŚIL
64 kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
65 udzielenie pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej umów cywilnoprawnych
66 zawarcia umowy na organizację konferencji V Andrzejki Stomatologiczne  
67 wprowadzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Prywatności
68 wskazania kandydata na członka komisji Naczelnej Rady Lekarskiej
69 wyrażenia zgody na uczestnictwo lekarza nie posiadającego prawa wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w konsyliach lekarskich i asystowania do zabiegów, których potrzeba wynika z tych konsyliów
70 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu
71 powołania specjalnej komisji stwierdzającej przygotowanie lekarza do wykonywania zawodu
72 zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach
73 zmiany uchwały Nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej
74  zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych i wyposażenie restauracji (kuchni)  
Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-01-11
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 554