UCHWAŁA Nr 390/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 390/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: określenia sposobu postępowania z dokumentacją medyczną

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 24 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.) oraz § 1 pkt. 8a uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
kierując się pilną potrzebą stworzenia realnych możliwości prawidłowego przechowywania dokumentacji medycznej przez lekarzy/lekarzy dentystów zaprzestających prowadzenia praktyki lekarskiej i występujących o ich wykreślenie z prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwala co następuje:

§1
1. Członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zgłaszającym zakończenie prowadzenia praktyki lekarskiej zarejestrowanej przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach i wnioskującym o wykreślenie praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą umożliwia się przekazanie posiadanej dokumentacji medycznej do przechowania i przetwarzania do Śląskiej Izbie Lekarskiej.
2. Do czasu szczegółowych uregulowań w przedmiocie sposobu i zasad przejmowania dokumentacji medycznej przez okręgowe izby lekarskie jednak nie dłużej niż do 31.12.2018 roku, przejmowanie przedmiotowej dokumentacji na przechowanie przez Śląską Izbę Lekarską następuje nieodpłatnie.

§2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć Przewodniczącemu Komisji Prywatnych Praktyk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
              Sekretarz                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 990