UCHWAŁA Nr 18/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 18/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18.04.2012 r.

 

w sprawie: poręczenia pożyczki

 

Okręgowa Rada Lekarska działając na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia
2.12. 2009 r. o izbach lekarskich oraz uchwałą XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy ŚIL
z 27.03.2010 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, na wniosek Prezydium ORL postanawia:

§1

Poręczyć spłaty pożyczki w wysokości 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy), jaka ma zostać udzielona Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.

§2

Warunki poręczenia oraz sposób zabezpieczenia poręczenia określają;
1) projekt Oświadczenia o Poręczeniu ,
2) projekt Deklaracji do weksla jakie zobowiązana będzie wydać Śląskiej Izbie Lekarskiej biorąca pożyczkę Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska,
które stanowią załączniki do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                 Sekretarz                                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                                                           Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

DEKLARACJA WEKSLOWA

 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
87-100 Toruń, ul. Chopina 20 (NIP 956-12-08-530)
reprezentowana przez:
1. dr Łukasza Wojnowskiego - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
2. dr Sławomira Józefowicza - Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej
zwana dalej „Wystawcą”

składa do dyspozycji Śląskiej Izby Lekarskiej (dalej „Remitent”) weksel sola in blanco, który zabezpiecza wierzytelności Remitenta wobec Wystawcy, w szczególności z tytułu poręczenia spłaty pożyczki przez Wystawcę, jakiego Remitent udzielił Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (pożyczkodawcy). Remitent ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie, na sumę odpowiadającą zadłużeniu Wystawcy wobec Remitenta, z odsetkami i innymi kosztami, opłatami i kosztami postępowania sądowego oraz weksel ten opatrzyć klauzulą „bez protestu” i datą płatności wg uznania Remitenta. Weksel będzie płatny w Katowicach.

O każdej zmianie siedziby Wystawca zobowiązuje się zawiadomić Remitenta na piśmie w terminie 3 dni od daty zmiany, podając jednocześnie nową (aktualną) siedzibę.

Po spłacie pożyczki przez Wystawcę i przy braku jakichkolwiek zobowiązań Wystawcy wobec Remitenta, Remitent niezwłocznie zwróci Wystawcy anulowany weksel, przesyłając go na aktualny adres Wystawcy listem poleconym ZPO.

Remitent odpowiada wobec Wystawcy za szkodę poniesioną przez Wystawcę wskutek zagubienia lub utraty weksla przez Remitenta.

 

..................................................
Miejscowość, data
.............................
Wystawca


a.
........................................................
Remitent
PORĘCZENIE

ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z siedzibą w Katowicach (Katowice 40-126, ul. Grażyńskiego 49a), reprezentowanej przez:
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej – Jacka Kozakiewicza
Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej – Jerzego Rdesa


W rozumieniu art. 876 Kodeksu cywilnego niniejszym poręczamy wykonanie przez Kujawsko-Pomorską Izbę Lekarską z siedzibą w Toruniu (dalej „Dłużnik”) zobowiązania wobec Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33), zwanej dalej Wierzycielem, w postaci spłaty pożyczki w kwocie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) wraz z należnymi odsetkami w terminie 3 (trzech) lat od dnia zawarcia pomiędzy Dłużnikiem i Wierzycielem umowy pożyczki.
Kopia umowy pożyczki, której spłatę poręczamy jest załącznikiem do niniejszego oświadczenia.
Zobowiązanie z tytułu niniejszego poręczenia wykonamy w całości najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia nas przez Wierzyciela o zwłoce Dłużnika. Zapłata nastąpi w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy Wierzyciela).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym i prawnym długu i nie wnosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń lub zarzutów wobec Wierzyciela.

Niniejsze poręczenie obejmuje wszystkie roszczenia Wierzyciela wobec Dłużnika z tytułu określonego powyżej długu, bez określania ich górnej granicy.

Poręczenie jest bezterminowe i wygasa dopiero z chwilą pełnego zaspokojenia Wierzyciela.

Wszelkie spory związane z niniejszym poręczeniem rozstrzygną sądy powszechne w Gdańsku.

Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia warunków niniejszego poręczenia wymagają formy pisemnej i zgody Wierzyciela – pod rygorem ich nieważności.


..................., dnia .... kwietnia 2012 roku

 

 


..................................................................
(podpisy)

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-04-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 6790