UCHWAŁA Nr 18/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 18/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: ustalenia liczby Wiceprezesów i składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), §4 ust. 4 i 5 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz §11 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., postanawia:

§1

1. Ustalić, iż Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach będzie miała 3 Wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej, w tym 1 lekarza dentystę.
2. Ustalić, że Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach składa się z 14 osób, w tym Prezesa, 3 Wiceprezesów, Sekretarza, Zastępcy Sekretarza, Skarbnika i 7 członków Prezydium ORL w Katowicach. Co najmniej dwaj członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, w tym jeden z Wiceprezesów, są lekarzami dentystami.

§2

Traci moc uchwała Nr 1/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprezesów i składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 835