UCHWAŁA Nr 86/2018 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 86/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: Regulaminu udostępniania fantomu do wykonywania testów podstawowych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Uchwalić Regulamin udostępniania fantomu do wykonywania testów podstawowych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Realizację uchwały powierza się Komisji Stomatologicznej ORL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                            Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                Jacek Kozakiewicz
 

 

 

 Załącznik
do uchwały nr 86/2018 Prezydium ORL
z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Regulamin
udostępniania fantomu do wykonywania testów podstawowych
aparatów do zdjęć wewnątrzustnych


1. Regulamin ustala zasady korzystania z fantomu przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej prowadzących podmiot wykonujący działalność leczniczą, którzy wypełniają obowiązek opłacania składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Fantom do wykonywania testów podstawowych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, zwany dalej fantomem, jest własnością Śląskiej Izby Lekarskiej. Fantom umożliwia przeprowadzenie testów podstawowych urządzeń stosowanych w stomatologii – aparatów do zdjęć wewnątrzustnych wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
3. Fantom składa się z 10 elementów: podkładki do mocowania modułów, 4 krążków stabilizujących tubus, modułu do testu na powtarzalność, modułu do testu na rozdzielczość, gumy mocującej moduły do tubusa, smyczy w foliowym etui oraz pojemnika na wyżej wymienione elementy - ,,walizeczki z kluczykami i z gąbką mocującą moduły'', a jego wartość ustalona jest na kwotę 1500,00 złotych.
4. Fantom użyczany jest (nieodpłatnie) na okres nie dłuższy niż 4 dni robocze.
5. Członek biorący fantom do używania zobowiązany jest wpłacić do kasy Śląskiej Izby Lekarskiej tytułem zabezpieczenia kaucję w kwocie 1.500,00 złotych.
6. Nie zwrócenie fantomu w umownym terminie skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara umowna potrącana jest z kaucji.
7. Kara umowna za opóźnienie w zwrocie fantomu nie może przekroczyć kwoty 1.500,00 złotych.
8. Wydanie i zwrot fantomu następuje w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej (w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a) w godzinach pracy Biura Śląskiej Izby Lekarskiej wyznaczonemu pracownikowi Biura Izby.
9. Od chwili odbioru do chwili zwrotu biorący do używania odpowiada bez ograniczenia za utratę lub uszkodzenie fantomu.
10. Wydanie fantomu biorącemu w użyczenie następuje po podpisaniu przez niego Karty Użyczenia Fantomu według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
11. Pracownik Biura wyznaczony do odbioru fantoma może odmówić jego przyjęcia jeżeli stwierdzi, iż jest on uszkodzony. W takim przypadku wpłacona kaucja przechodzi na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej tytułem odszkodowania. Stwierdzenie przez pracownika faktu uszkodzenia fantoma jest ostateczne i nie podlega wzruszeniu.
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-19
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-24
Ilość odsłon artykułu 985