UCHWAŁA Nr 32/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 32/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2012 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nr 2/2010
z 13 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Katowicach


Działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

W uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nr 2/2010 z 13 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zmienić treść §1 pkt. 8 oraz §1 pkt. 21 w ten sposób, że:

§1 pkt 8 nadać następujące brzmienie:
„Podejmowania uchwał w sprawie wpisu, zmiany wpisu, odmowy wpisu, odmowy zmiany wpisu albo wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, grupowych praktyk lekarskich”;

§1 pkt 21 nadać następujące brzmienie:

„Podejmowania uchwał w sprawie powołania przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze”.

§2

W uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nr 2/2012 z 13 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dodać §2a o następującej treści:

„W sprawach wyszczególnionych w § 1 Prezydium może upoważnić Prezesa ORL do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w formie zarządzeń.”

§3

Uchwalić tekst jednolity uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nr 2/2010 z 13 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiący załącznik nr 1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Sekretarz Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek Jacek Kozakiewicz

 Załącznik nr 1
do uchwały ORL Nr 32/2012
z dnia 23.05.2012 r.


UCHWAŁA Nr 2 /2010

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2010 r.
(tekst jednolity)

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala co następuje:

§1
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w następujących sprawach:

1. Prowadzenia bieżących spraw Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym bieżącego zarządzania działalnością gospodarczą i majątkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

2. Podejmowania decyzji w sprawie zaciągania w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach zobowiązań finansowych, których wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 100.000 złotych (sto tysięcy złotych).

3. Bieżącego sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym kierowania do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przewinienia zawodowego.

4. Podejmowania uchwał w indywidualnych sprawach dotyczących obowiązku opłacania składki członkowskiej, w tym uchwał o ustaleniu składki członkowskiej w niższej wysokości i uchwał o zwolnieniu od obowiązku opłacania składki członkowskiej.

5. Wydawania zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej

6. Podejmowania uchwał w sprawach wpisu do rejestru Śląskiej Izby Lekarskiej podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia kontroli działalności podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz podejmowania uchwał o wykreśleniu podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy.

7. Podejmowania wszelkich czynności w sprawach dotyczących realizacji przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz podejmowanie decyzji w sprawie organizacji przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach kształcenia podyplomowego lekarzy.

8. Podejmowania uchwał w sprawie wpisu, zmiany wpisu, odmowy wpisu, odmowy zmiany wpisu albo wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, grupowych praktyk lekarskich.

9. Wyrażania opinii o podmiocie ubiegającym się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

10. Odbywania przez lekarzy stażystów stażu podyplomowego, a w szczególności w sprawach kierowania lekarzy stażystów do odbycia stażu podyplomowego, zmiany miejsca odbywania stażu i potwierdzenia zaliczenia stażu.

11. Podejmowania uchwał w sprawie przyznawania albo odmowy przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu celem odbycia stażu podyplomowego i złożenia lekarskiego lub lekarsko - dentystycznego egzaminu państwowego.

12. Podejmowania uchwał o przyznaniu albo o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

13. Udzielania lekarzom rekomendacji do pełnienia funkcji lekarza sądowego.

14. Wydawania opinii o lekarzach ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych.

15. Udzielania opinii o kandydatach na stanowisko konsultanta wojewódzkiego.

16. Udzielania opinii o kandydatach na stanowisko kierownika kliniki, na wniosek władz uniwersytetu medycznego.

17. Współpracy z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi

18. Integrowania środowiska lekarskiego

19. Wykonywania zadań zleconych przez Okręgową Radę Lekarską

20. Ustalania zasad organizacji Biura Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym podejmowania czynności z zakresu prawa pracy.

21. Podejmowania uchwał w sprawie powołania przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze.

22. Innych nie cierpiących zwłoki sprawach, niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań samorządu lekarskiego określonych w ustawie o izbach lekarskich oraz w innych aktach prawnych.

§2
Upoważnienie dla Prezydium w § 1 pkt. 6, 8, 11, 12, obejmuje prawo do podejmowania uchwał, do których zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych

§2a
W sprawach wyszczególnionych w § 1 Prezydium może upoważnić Prezesa ORL do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w formie zarządzeń.

§3
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach składa Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach sprawozdanie z realizacji ustaleń zamieszczonych w §1 niniejszej uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Traci moc uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nr 12/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

               Sekretarz                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                          Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 6751