UCHWAŁA Nr 127/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 127/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 lutego 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na pielęgnację terenów zieleni wokół budynku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy w zakresie pielęgnacji terenów zieleni wokół budynku Domu Lekarza usytuowanego przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach w wysokości 1512 zł brutto miesięcznie.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Bronisławie Załuczkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą RJ Projekt Bronisława Załuczkowska z siedzibą w Mysłowicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Skarbnik                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 681