UCHWAŁA Nr 163/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 163/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na druk publikacji

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018r. poz. 168), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 12.000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) na druk 350 egzemplarzy publikacji „II Śląskie Debaty Samorządowe – Wizerunek lekarzy widziany z wielu perspektyw”.
2. Druk publikacji, o której mowa w §1 ust. 1 powierzyć firmie EMEZ z siedzibą w Katowicach.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Skarbnik                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 662