UCHWAŁA Nr 155/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 155/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów noclegowych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) - ze środków Komisji ds. Cudzoziemców i Współpracy z zagranicą – na pokrycie kosztów noclegowych trzem obywatelom Białorusi pochodzenia polskiego w związku z udziałem w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Wiśle.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


              Sekretarz                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                    Jacek Kozakiewicz

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-04-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 7182