UCHWAŁA Nr 304/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 304/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na zakup licencji

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na zakup licencji na okres 24 miesięcy:
a) „LEX Medica on-line w wersji Premium” za kwotę 33.424,80 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery 80/100 złotych)
b) „Lex Ochrona Zdrowia on-line” wraz z modułem: „Navigator Ochrona Zdrowia on-line” za kwotę 25.200 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Wolters Kluwer Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

                 Skarbnik                                                                        Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ilość odsłon artykułu 669