UCHWAŁA Nr 306/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 306/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

 w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu i uzasadnionych wydatków ponoszonych przez członków w związku z działalności samorządową oraz wynagrodzeń dla członków pełniących określone funkcje w organach Śląskiej Izby Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 10 ust. 2, art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), uchwały nr 7/2011 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu funkcji w ŚIL, których pełnienie może być wynagradzane oraz §1 pkt. 22 i 23 uchwały nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1
Przyznać niżej wymienionym członkom Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy w związku z pełnionymi funkcjami w samorządzie lekarskim wykonują w sposób ciągły określone czynności na rzecz tego samorządu, świadczenie pieniężne w formie ryczałtu miesięcznego w następującej wysokości:
1. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach (dalej jako ORL) – 12.500 zł,
2. Wiceprezes ORL – 5.414 zł,
3. Wiceprezes ORL Jarosław Markowski – 3.996 zł,
4. Sekretarz, Zastępca Sekretarza, Skarbnik ORL – 5.414 zł,
5. Członkowie Prezydium ORL: Halina Borgiel-Marek Maciej Hamankiewicz, Janusz Milejski, Jerzy Rdes, Krystyn Sosada – 3.996 zł,
6. Członkowie Prezydium ORL: Aleksandra Somerlik-Biernat, Rafał Sołtysek – 3.140 zł,
7. Redaktor Naczelny pisma Pro Medico – 1.826 zł,
8. Redaktor strony internetowej – 1.522 zł,
9. Mediator, Rzecznik Praw Lekarzy – 1.826 zł,
10. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach – 5.414 zł,
11. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach – 5.414 zł.

§2
Na ryczałt składa się: w 20% uśredniona kwota kosztów przejazdów i innych uzasadnionych wydatków, jakie ww. członkowie ponoszą w związku z wykonywaniem czynności na rzecz samorządu lekarskiego, a w 80% - wynagrodzenie za czas wykorzystywany przez uprawnionych uchwałą Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach członków na wykonywanie powierzonych im zadań.

 

§3
Przyznać członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach (dalej jako OKR) tytułem zwrotu kosztów i wydatków ponoszonych przez nich w związku z uczestniczeniem w pracach Komisji ryczałty, odpowiednio w wysokości:
1. Przewodniczący OKR – 700 zł za każde posiedzenie,
2. Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz OKR – 500 zł za każde posiedzenie,
3. Członek OKR – 300 zł za każde posiedzenie.

§4
Wypłaty ryczałtów następują w ciężar odpowiednio: Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach, Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach.

§5
Na wniosek Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w stosunku do członków Prezydium, Redaktora Naczelnego pisma Pro Medico, Redaktora strony internetowej, Mediatora, Rzecznika Praw Lekarzy, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach może zmniejszyć wysokość wypłacanego w danym miesiącu ryczałtu, jeżeli dany członek nie uczestniczy w pracach organu lub nie realizuje powierzonych mu zadań.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od kwietnia 2018 r.
 

 

 

                 Skarbnik                                                                        Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-06-19
Ilość odsłon artykułu 778