STANOWISKO w sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

 STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia przesłany projekt rozporządzenia, albowiem nieuzasadnionym jest wprowadzanie standardu opieki medycznej nad pacjentem w drodze aktu prawnego powszechnie obowiązującego. Podkreślić należy, że jedyną formą wprowadzenia standardów opieki okołoporodowej jest wydanie ich w formie zaleceń bądź referencji, a wytyczne z nich wynikające powinny stanowić dla personelu medycznego jedynie wskazówkę co do sposobu postępowania z pacjentem. Każdorazowo do decyzji personelu medycznego, w tym lekarza, pozostanie wybór indywidualnego i odpowiedniego postępowania, przy uwzględnieniu stanu zdrowia pacjenta. Powyższe w żaden sposób nie powinno być wiążącą normą prawną. Zaznaczyć równocześnie należy, że zarówno lekarze, jak i położne, na różnych etapach doskonalenia zawodowego uzyskują bieżącą i aktualną wiedzę medyczną nt. sprawowania opieki okołoporodowej nad pacjentką i jej dzieckiem.

Ponadto, w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wprowadzenie standardów postępowania faktycznie nie przyczyni się do poprawy opieki okołoporodowej, jeśli równocześnie nie zostaną podjęte przez podmioty odpowiedzialne za organizację zdrowia w Polsce odpowiednie środki zaradcze związane z potrzebą zwiększenia kadry specjalistów - lekarzy położników i zagwarantowania niezbędnego finansowania. Koniecznym jest także – co wydaje się być całkowicie pominięte – podjęcie szerokiej kampanii informacyjnej (w mediach, środkach masowego przekazu), mającej na celu edukowanie i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie dbałości, sprawowania opieki w okresie ciąży i po jej zakończeniu oraz zachowań prozdrowotnych z tym związanych. Podjęcie takich działań przez wykwalifikowane osoby ze środowiska medycznego pozwoli na wyedukowanie, a w konsekwencji – na faktyczne współuczestnictwo, zarówno kobiety w ciąży, jak i osób z jej otoczenia, w opiece okołoporodowej.

Niezależnie od ogólnych uwag, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wskazuje, że wprowadzona – w stosunku do aktualnie obowiązujących standardów – zmiana, zgodnie z którą usunięto przepis polegający na skierowaniu kobiety w ciąży do obowiązkowej
hospitalizacji po ukończeniu 41 tyg. ciąży, wskazując przy tym na konieczność zakończenia ciąży przed końcem 42 tyg., nie jest uzasadniona. Z medycznego punktu widzenia uzasadnionym jest monitorowanie stanu ciężarnej w trakcie hospitalizacji, jeśli pacjentka nie urodziła dziecka po ukończeniu 41 tyg. ciąży. Takie postępowanie pozwala na zapewnienie lepszego bezpieczeństwa dla kobiety ciężarnej. Ponadto, uzasadnionym jest także zwiększenie udziału lekarzy położników w trakcie porodu fizjologicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad położną. Niewłaściwym jest przejmowanie od położnej opieki nad rodzącą dopiero od momentu pogorszenia się stanu zdrowia kobiety ciężarnej lub płodu.

Wskazać również należy na istotną kwestię finansowania przez kobiety w ciąży zalecanych badań wynikających ze standardów, w przypadku korzystania przez nie z opieki w prywatnych gabinetach lekarskich. Powyższe pozostaje w oczywistej sprzeczności z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu uprawnione są do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

 


                     Sekretarz                                                                  Prezes
       Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

                  Krystian Frey                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ilość odsłon artykułu 603