UCHWAŁA Nr 30/2018 ORL

  UCHWAŁA Nr 30/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2018 r.

 

w sprawie: powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów i Asystenta Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 2 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 1 i 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), uwzględniając wniosek Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów o stworzenie sprawniejszych warunków funkcjonowania poprzez powołanie Zastępcy Pełnomocnika i Asystenta Pełnomocnika, postanawia:

§1

1. Powołać Zastępcę Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów w osobie: dr n. med. Lidii Kapusteckiej-Wrocławskiej.
2. Powołać Asystenta Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów w osobie: lek. Przemysława Wysockiego.

§2
1. Tytułem zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Zastępcę Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów lub Asystenta Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów w związku z wykonywanymi czynnościami ustalić ryczałt w wysokości 300 złotych netto płatny za zarejestrowaną sprawę w rejestrze prowadzonym przez Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.
2. W razie prowadzenia sprawy wymagającej znacznego nakładu pracy Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów może przyznać zwiększony ryczałt w wysokości do 100 % kwoty określonej w ust. 1.

§3
Wniosek o dokonanie wypłaty weryfikuje pod względem formalnym Skarbnik ORL, a pod względem merytorycznym Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Skarbnik                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                 Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 608