UCHWAŁA Nr 382/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 382/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na sprzątanie budynku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy w zakresie sprzątania budynku Domu Lekarza usytuowanego przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach w wysokości 10.025 zł brutto miesięcznie (8.725 zł po odliczeniu PFRON).
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Lanua Services Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

               Skarbnik                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                               Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 558