UCHWAŁA Nr 403/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 403/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: modernizacji sali 203

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 61.000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na wykonanie modernizacji sali 203 w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, firmie OKNA PWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Skarbnik                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieślicki                                                        Tadeusz Urban

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 548