UCHWAŁA Nr 408/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 408/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 lipca 2018 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018, poz. 168) i na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały ORL Nr 14/2000 z dn. 7.10.2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydium ORL do podejmowania uchwał w sprawie udzielenia pomocy charytatywnej, postanawia:

§1

Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę: 3.630,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 00/100) dla Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych z siedzibą w Kiszyniowie (Mołdawia) z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia w związku z organizacją konferencji naukowej „Nowości w medycynie” w dniach 5-7 października 2018r.

§2

Kwota wskazana w §1 zostanie przekazana przedstawicielowi beneficjenta osobiście.

§3

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§4

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Skarbnik                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                      Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-07-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 515