UCHWAŁA Nr 622/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 622/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 lipca 2018 r.

 

w sprawie: wykonania badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku Dom Lekarza

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć Zbigniewowi Warmusowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą PPUH EL-ZBIG-BUD Zbigniew Warmus z siedzibą w Sosnowcu.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Skarbnik                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                      Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-07-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 496