UCHWAŁA Nr 61/2018 ORL

  UCHWAŁA Nr 61/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie: wyboru wykonawcy na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz zawarcia umowy


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uwzględniając opinię Zespołu powołanego przez ORL, postanawia:

§1

1. Wybrać wykonawcę w osobie Mariana Moszczyńskiego do wykonania dokumentacji projektowej: „Projekt przebudowy budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a mający na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań prawa budowlanego” .
2. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 304.000,00 zł brutto (słownie: trzysta cztery tysiące złotych) na wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1.
3. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Marianowi Moszczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą BM – Projekt Marian Moszczyński z siedzibą w Kaletach.
4. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 -3 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Skarbnik                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                   Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 466